Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Novinky

Syndikovat obsah

Jarní exkurze do světa vědy

Geologický ústav AV nabízí Terénní geologické exkurze v Praze a středních Čechách, podle domluvy i v dalších regionech, s přihlédnutím ke konkrétnímu zájmu veřejnosti, studentů a pedagogů. Je možné se hlásit individuálně - v tom případě nabídneme přehled již naplánovaných exkurzí - i jako kolektivy.
Dopravu (hromadná doprava, vlastní autobus) si zajistí zájemci sami. Ústav nabízí konzultaci o místě exkurze, itinerář a odborné vedení.
Navrhovaný termín: Podle domluvy o konkrétní lokalitě, od 4. května do 14. června 2015.

Stopař dinosaurů a komplikovaná duše - rozhovor "Miliardy let v šutru" pro časopis Týden

Radek Mikuláš je odborníkem ve výzkumu stop po činnosti živočichů v nejrůznějších geologických vrstvách ze vzdálené i nedávné historie Země. Pro časopis Týden hovořil nejen o kamenných pokladech, ale také o
objevitelské posedlosti a o nekonečném boji s depresí.

Odkaz na článek je zde

Rozhovor Radka Mikuláše "Neúspěch a věda" pro webový portál HR Kavárna

Rozvoj vědy spočívá mimo jiné ve vyvracení předchozích teorií, je tedy úzce spojen s neúspěchem, vysvětluje Radek Mikuláš z Geologického ústavu České Akademie Věd. Každý vědec by měl být připraven, že jeho názor bude shledán nesprávným, ale ve skutečnosti to jen málokdo umí přijímat.

Rozhovor je zde

Zkamenělé stopy - ČT 2, 24.1.2015 - 15:05

Kde zkamenělé stopy hledat, jak vznikají, co všechno je z nich možné vyčíst, čemu jejich znalost pomáhá? Na tyto a další otázky odpovídá Radek Mikuláš z Geologického ústavu AV ČR. Pro poznání zkamenělých stop vybral jedinečné lokality z celého území ČR a porovnal je s místy, kde stopy živočichů vznikají v současnosti.

Video a fotogalerie jsou zde

Exkurze v Geologickém ústavu AVČR ve dnech 6.-7. listopadu 2014

Exkurzí v Geologickém ústavu AVČR se ve dnech 6.-7. listopadu 2014 zúčastnili zástupci všech generací. Zájem
vzbudila chemická laboratoř, kterou děti vnímaly jako „svět kouzel“. Na jiném místě bylo možno vyzkoušet
měření magnetismu a radioaktivity běžných horninových vzorků. V laboratoři mikrosondy si děti zkusily 3D brýle.
Snažili jsme se, aby naši návštěvníci nejen viděli, ale mohli si geologický materiál sami ohmatat… a částečně i
odnést s sebou domů.

Zajímavosti

Syndikovat obsah

Kryogenní jeskynní karbonáty – nový nástroj k odhadu minimální hloubky dosahu permafrostu v poslední době ledové

Kryogenní (vzniklé účinky mrznutí) jeskynní karbonáty lze identifikovat v jeskyních na základě jejich charakteristické formy výskytu, typického tvaru, unikátních poměrů stabilních izotopů uhlíku a kyslíku a podle datování, které dokládá jejich vznik v době ledové. Jeskyně s omezenou ventilací obecně vykazují teplotu jeskynního prostředí srovnatelnou s teplotou okolního horninového prostředí. K bodu mrazu nebo pod něj se proto mohou prochladit jen v souvislosti s existencí permafrostu.

Ichnofosilie zachovalé v kontaktu s nemineralizovanými pozůstatky živočichů, střední kambrium Barrandienu, Česká republika

V sedimentech středního kambria Barrandienu bylo zjištěno několik morfotypů ichnofosilií zachovalých v těsném kontaktu s nemineralizovanými pozůstatky živočichů, nejčastěji členovců. Obdobné stopy v menší tvarové rozmanitosti byly z kambria Barrandienu popsány autorem anotace již v r. 2000, tedy daleko dříve, než byly analogické tvary rozpoznány na klasických "úložištích" (lagerstätte) kambrické fauny Chengjiang a Burgess.

Minerální fáze zirkonu z rýžovišť v oherském riftu: nové údaje o „stronciopyrochloru“

Na základě kvalitativního studia uzavřenin 80 mimořádně velkých krystalů zirkonu z aluviálních uloženin v oblasti třetihorního, převážně čedičového vulkanizmu v s. Čechách a jv. Sasku byly vybrány tři krystaly z lokality Podsedice k detailnímu studiu jejich fázového složení. Byly identifikovány primární a sekundární inkluze v nich a využity k interpretaci syn- a epigenetických procesů vývoje zirkonů.

Interpretace vývoje teplické kaldery pomocí studia zonality krystalů křemene metodou LA-ICP-MS

Altenberg-teplická kaldera je největší variský vulkanoplutonický komplex v Českém masívu za zachovanou strukturou kaldery vyplněnou ryolitem, lemovanou žilami žulových porfyrů a následně proráženou komagmatickými rudonosnými granity. Horniny všech vývojových stádií kaldery obsahují krystaly křemene, které byly předmětem výzkumu. Pomocí katodové luminiscence byla zdokumentována vnitřní stavba křemenných krystalů, zejména jejich zonálnost. V jednotlivých přírůstkových zónách krystalů křemene byl následně stanoven obsah stopových prvků metodou LA-ICP-MS.

O ústavu

SuchdolGeologický ústav AV ČR, v. v. i. je badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému a jeho geologické i biologické minulosti, bez níž není možné porozumět současnému životnímu prostředí. Zemský systém chápán jako výsledek interakce endogenních a exogenních geologických procesů, vývoje bioty a vlivů člověka. Ko-evoluce zemského systému znamená úzké propojení a nepřetržité vzájemné ovlivňování biotických a abiotických procesů vedoucích například ke změnám složení atmosféry, klimatickým změnám a tím rychlosti zvětrávání, tvorby reliéfu, vývoje sedimentárních pánví i některých typů ložise.